SCANDICA – OWW

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY W REALIZACJI PRZEWOZÓW

§1. [Postanowienie ogólne]
Niniejsze ogólne warunki współpracy w realizacji przewozów (zwane dalej jako „OWW”) mają zastosowanie do wszystkich umów przewozu (zwanych dalej w liczbie pojedynczej jako „Umowa przewozu”) zawieranych przez firmę SCANDICA LOGISTICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-727), przy ul. Hetmańska 38, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000642127, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział XIII Gospodarczy KRS, REGON: 365650229, NIP: 5423261897 (dalej zwanej „Zleceniodawca”) z przewoźnikami (dalej zwanymi w liczbie pojedynczej „Przewoźnik”), na podstawie których Przewoźnik wykonuje przewóz towarów na trasach krajowych i międzynarodowych oraz świadczy usługi dodatkowe, a Zleceniodawca ma obowiązek zapłaty umówionego wynagrodzenia obejmującego przewoźne oraz opłatę zastrzeżenia klauzul interesu specjalnego i za wykonanie usług dodatkowych.

§2. [Zasady przyjmowania oraz realizacji zleceń]
1. Przewóz będzie realizowany na podstawie umowy zawartej w oparciu o Zlecenie przewozowe, które jest wiążące jeśli jest dokumentem tekstowym, niezależnie od tego czy ma postać papierową czy elektroniczną, przesłanym przez Zleceniodawcę i zawierającym warunki Umowy przewozu oraz odesłanie do OWW na stronie internetowej Zleceniodawcy. Wcześniejsze kontakty telefoniczne i za pomocą komunikatorów giełd transportowych są wyłącznie wymianą informacji wstępnych, które mogą prowadzić do przesłania Przewoźnikowi Zlecenia przewozowego, które będzie ofertą w rozumieniu prawa cywilnego. Formuła „akceptacja oferty” na komunikatorze giełdy transportowej, na której Zleceniodawca i Przewoźnik umieszczają tylko podstawowe informacje niezbędne do ewentualnego zawarcia umowy nie może być traktowana jako zawarcie Umowy przewozu, a tylko wyraz zainteresowania konkretnym przewozem i zaproszeniem do przekazania właściwej oferty. W Zleceniu przewozowym powinny być zawarte co najmniej niżej wymienione informacje, a ponadto wszystko co strony Umowy przewozu uznają za niezbędne do prawidłowej realizacji przewozu; brak niektórych informacji powoduje obowiązek ich uzupełnienia, a Zlecenie przewozowe w dalszym ciągu pozostaje ofertą:
1) data i indywidualne oznaczenie Zlecenia przewozu;
2) Zleceniodawca i Przewoźnik oraz osoby kontaktowe i forma kontaktu;
3) wynagrodzenie Przewoźnika i jego składniki;
4) rodzaj pojazdu/pojazdów, wielkość przestrzeni ładunkowej, określenie ładunku, sposób jego opakowania, orientacyjna waga brutto, zalecenia co do ułożenia ładunku w przestrzeni ładunkowej i jego zabezpieczenia fizycznego na czas przewozu, numer rejestracyjny pojazdu/pojazdów muszą być znane Zleceniodawcy najpóźniej przed rozpoczęciem załadunku;
5) adres miejsca załadunku wraz z określeniem załadowcy;
6) adres miejsca rozładunku wraz ze wskazaniem danych odbiory;
7) termin załadunku i rozładunku, ze wskazaniem czy rozładunek jest objęty klauzulą FIX; godziny załadunku i rozładunku mogą być podane poprzez wskazanie tzw. okna czasowego dla dokonania tych czynności.

2. Umowę przewozu uważa się za zawartą na warunkach określonych w Zleceniu przewozowym (stanowiącym ofertę zawarcia umowy na warunkach określonych w Zleceniu przewozowym i OWW), gdy Przewoźnik zaakceptuje je w sposób wymieniony poniżej:
1) potwierdzi jej zawarcie pisemnie poprzez przesłanie podpisanego Zlecenia przewozowego;
2) potwierdzi jej zawarcie na adres e-mail, z którego otrzymał Zlecenie przewozowe poprzez wyraźne wyrażenie akceptacji wykonania konkretnego Zlecenia przewozowego zidentyfikowanego co najmniej jego numerem;
3) w wyjątkowych przypadkach zaakceptuje je na komunikatorze lub SMS’em; w każdym przypadku należy wskazać konkretne zlecenie oznaczone choćby numerem, chyba że kontekst wymienianych przekazów nie pozostawia wątpliwości o jakie Zlecenie przewozowe chodzi;
4) podejmie w miejscu określonym w Zleceniu przewozowym ładunek i nie zgłosi pisemnie żadnych zastrzeżeń co do treści Zlecenia przewozowego.

3. Dokument Zlecenia przewozowego podpisany przez Zleceniodawcę nie może być zmieniany przez Przewoźnika poprzez nanoszenie dopisków lub wykreślanie zapisów zlecenia; tego typu ingerencje nie wywierają żadnych skutków prawnych i nie zmieniają treści Zlecenia przewozowego. Propozycja zmiany treści Zlecenia przewozowego wychodząca od Przewoźnika może być przekazana Zleceniodawcy tylko w formie pisemnej utrwalona na dowolnym nośniku za pomocą kanału łączności używanego do komunikacji przy zawieraniu Umowy przewozu i zmienia Zlecenie przewozowe po jego wyraźnej pisemnej akceptacji przez Zleceniodawcę.

4. Zmiana miejsca rozładunku będzie przekazywana Przewoźnikowi w formie e-mail, fax lub poprzez komunikator giełdy transportowej i przez inne znane mu w relacji ze Zleceniodawcą kanały komunikacji. Ważność takiej decyzji Zleceniodawcy następuje tylko wtedy, gdy jej treść wyrażono w formie pisemnej.

5. Zmiana miejsca rozładunku powodująca wydłużenie trasy o nie więcej niż 50 km nie jest zmianą umowy przewozu i nie może być przez Przewoźnika niezrealizowana oraz powodować podwyższenia wynagrodzenia za przewóz. W przypadku gdy zmiana miejsca rozładunku wydłuża trasę o więcej niż 50 km wynagrodzenie Przewoźnika wzrasta proporcjonalnie do długości trasy. Jeżeli z innych przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy ilość kilometrów niezbędnych do przejechania dla wykonania Umowy przewozu ulega zwiększeniu Przewoźnik ma prawo do proporcjonalnego zwiększenia wynagrodzenia za przewóz.

§3. [Oświadczenia, gwarancje i dokumenty Przewoźnika]
1. Akceptacja Zlecenia przewozowego, o której mowa w punkcie 2 § 2 jest jednocześnie oświadczeniem Przewoźnika, że:
1) posiada niezbędne do wykonania Umowy przewozu doświadczenie, środki transportu, infrastrukturę techniczną do świadczenia usług przewozu towarów, a licencje, koncesje oraz zezwolenia wymagane na podstawie przepisów prawa do prowadzenia działalności w zakresie przewozu towarów i przewozu będącego przedmiotem konkretnej umowy będą ważne przez cały okres realizacji Umowy przewozu;
2) w dacie akceptacji Zlecenia przewozowego (zawarcia Umowy przewozu) i w czasie realizacji Umowy przewozu ma ważną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym, która obejmuje przewóz określonego rodzaju ładunku i ryzyka z nim związane na terytorium realizacji przewozu obejmując szkody powstałe w trakcie przewozu takie jak utratę, ubytek, kradzież, rabunek, zaginięcie lub uszkodzenie powierzonych mu do przewozu towarów, co potwierdza dokument ubezpieczeniowy w postaci polisy z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł na każde zdarzenie (wypadek ubezpieczeniowy) oraz dowód opłaty składki ubezpieczeniowej, a także ogólne warunki ubezpieczenia ze stosownymi klauzulami, które przed rozpoczęciem operacji transportowej zostaną udostępnione Zleceniodawcy stanowiąc niezbędny warunek realizacji Umowy przewozu; nieudostępnienie dokumentów pozwalający na zbadanie ochrony ubezpieczeniowej przed rozpoczęciem operacji transportowej może być potraktowane przez Zleceniodawcę jako podstawa natychmiastowego rozwiązania umowy przewozu lub zawarcia na koszt Przewoźnika odpowiedniego ubezpieczenia typu Cargo.

2. Przewoźnik odpowiada jak za swoje własne czynności i zaniedbania, za czynności i zaniedbania swoich pracowników i wszystkich innych osób, do których usług odwołuje się w celu wykonania przewozu.

3. Przed zawarciem Umowy przewozu Przewoźnik zobowiązany jest udostępnić Zleceniodawcy licencję na wykonywanie działalności przewoźnika drogowego, kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, które są przeznaczone do wykonania Umowy przewozu oraz kopie dokumentów potwierdzające tożsamość kierowcy.

§4. [Obowiązki Przewoźnika]
1. Przewoźnik jest zobowiązany:
1) zapewnić do realizacji przewozu środek transportu spełniający warunki wskazane w Zleceniu przewozowym oraz wyposażyć pojazd w środki techniczne zabezpieczające ładunek na czas przewozu takie jak: pasy mocujące, łańcuchy, maty antypoślizgowe, drążki blokujące, belki rozporowe lub inne nietypowe zabezpieczenia dedykowane do przewozu tego ładunku jeśli wskazano to w Zleceniu przewozowym;
2) zapewnić ważne w czasie realizacji przewozu badania techniczne środków transportu i stosowne certyfikaty (ATP, FRC, inne);
3) zapewnić kontakt Zleceniodawcy z kierowcą lub innym przedstawicielem Przewoźnika tak aby możliwe było bieżące monitorowanie operacji przewozowej w zakresie położenia środka transportu oraz bezzwłoczne przekazywanie informacji o problemach w trakcie załadunku, rozładunku i nieprzewidzianych wydarzeniach w czasie przewozu;
4) zapewnić:
a) aby po załadunku kierowca sprawdził jego prawidłowość w zakresie nacisku na osie oraz bezpieczeństwo ładunku na czas transportu (w szczególności jego zabezpieczenia przed przewróceniem się lub przesuwaniem w przestrzeni ładunkowej);
b) jeśli pojazd wyposażony jest w pokładowy system kontroli nacisku na osie, aby kierowca systematycznie go kalibrował i przed rozpoczęciem przewozu sprawdzał wskazanie systemu dokumentując to fotografiami ekranu systemu;
c) aby kierowca w przypadku, gdy naciski są większe od dopuszczalnych lub ładunek jest źle rozmieszczony i zamocowany natychmiast zawiadomił Przewoźnika i Zleceniodawcę informując o tym także załadowcę;
d) rozpoczęcie przewozu tylko wtedy gdy system wskazuje prawidłowe naciski, a ładunek jest odpowiednio rozlokowany i zabezpieczony, a gdyby sprawdzenie załadunku i nacisku na osie nie było możliwe lub było nieprawidłowe przewóz bez wyraźnej zgody Zleceniodawcy odbywa się wyłącznie na ryzyko Przewoźnika;
5) w przypadku, gdy kontakt z kierowcą będzie niemożliwy lub utrudniony zapewnić kontakt z osobą wskazaną przez niego, która będzie posiadała informacje o położeniu pojazdu i okolicznościach przewozu;
6) do sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym informacji odnośnie ładunku takich jak waga, ilość, cechy, numery towaru, marka etc., zawartych w liście przewozowym i innych dokumentach;
7) w razie jakichkolwiek wątpliwości lub stwierdzenia rozbieżności odnośnie ilości, jakości, rodzaju lub opakowania przyjmowanego do przewozu ładunku lub wystąpienia innych okoliczności istotnych dla realizacji przewozu zgodnie ze Zleceniem przewozowym niezwłocznie powiadomić o tym Zleceniodawcę i w miarę możliwości zapewnić wpisanie tych informacji do listu przewozowego lub innego dokumentu przewozu, a rozpocząć przewóz dopiero po uzyskaniu instrukcji i zgody Zleceniodawcy;
8) dostarczyć komplet oryginalnych, poprawnie wystawionych i wypełnionych dokumentów dotyczących przewozu (dokumentów przewozowych) zgodnie ze Zleceniem przewozowym w terminie w nim określonym pod rygorem wstrzymania zapłaty należnego Przewoźnikowi wynagrodzenia do czasu doręczenia wszystkich prawidłowo wypełnionych dokumentów i przesunięcia początku biegu terminu zapłaty od tego momentu, przy uwzględnieniu postanowień § 6 ust. 2 OWW gdyż płatność należności za przewóz i inne zlecone czynności możliwa jest dopiero wtedy, gdy Zleceniodawca ma w dokumentacji finansowo-księgowej potwierdzenie, że usługa została wykonana; dokumenty określonego przewozu niezbędne do jego rozliczenia to: faktura za usługę przewozową, potwierdzony przez odbiorcę towaru czytelnym podpisem (imię i nazwisko) i datą oraz godziną odbioru towaru list przewozowy oraz inne dokumenty przewozu tj. faktury i specyfikacje dotyczące towaru (Lieferschein, packing list, WZ itp.), kwity paletowe potwierdzające rozliczenie opakowań zwrotnych/wymiennych (jeśli w Zleceniu przewozowym był wymagany zwrot lub wymiana opakowań), dokumenty celne, protokoły niezgodności lub szkody etc., a zatem wszystkie przekazane Przewoźnikowi lub sporządzone przez niego lub z jego udziałem dokumenty;
9) jeżeli niemożliwe jest przesłanie wersji papierowej oryginałów dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 1 pkt. 8 najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym wykonano przewóz (nastąpił rozładunek) należy przesłać je w formie elektronicznej na adres: faktury@scandica.pl , wpisując w temacie e-mail pełen numer Zlecenia przewozowego; jednakże obowiązek zapłaty przewoźnego i innych należności z tytułu realizacji przewozu powstaje dopiero z chwilą doręczenia oryginałów dokumentów w wersji papierowej;
10) każdą zmianę przewoźnika faktycznie wykonującego przewóz (przewoźnik fizyczny) uzgodnić ze Zleceniodawcą przed jej realizacją, przy czym w przypadku przewozu ładunków, gdy w Zleceniu przewozowym zastrzeżono zakaz zmiany przewoźnika, powierzenie przez niego wykonania przewozu w całości lub części innemu przewoźnikowi bez wyraźnej zgody Zleceniodawcy uprawnia go do wystawienia Przewoźnikowi, noty księgowej obciążającej go odszkodowaniem ryczałtowym w wysokości 5.000 EUR;
11) informację o zmianie kierowcy lub pojazdu w ramach swego przedsiębiorstwa bezzwłocznie przekazać Zleceniodawcy w formie elektronicznej wraz z typem i numerami rejestracyjnymi pojazdu, danymi osobowymi kierowcy i skanem jego dokumentu tożsamości pod rygorem zapłaty na rzecz Zleceniodawcy odszkodowania ryczałtowego w kwocie 200 EUR.
12) uzyskać pisemną zgodę Zleceniodawcy na przeładunek niezależnie od jego przyczyny;
13) uzyskać wyraźną zgodę Zleceniodawcy (wyrażoną w formie pisemnej) na opuszczenie miejsca załadunku lub rozładunku, gdy czynności załadunku lub rozładunku opóźniają się;
14) uzyskać zgodę Zleceniodawcy na przewóz w przestrzeni ładunkowej ładunku w ramach innej umowy przewozu lub przedmiotów (np. palet) należących do Przewoźnika lub kierowcy.

2. Przewoźnik nie jest uprawniony do powierzenia wykonania przewozu realizowanego w ramach Umowy przewozu w całości lub w części dalszym przewoźnikom lub spedytorom, chyba że uzyska na to pisemną zgodę Zleceniodawcy.

3. W przypadku parkowania pojazdu, przez które rozumie się zatrzymanie go na dłużej niż 1 godzinę z przyczyn zależnych od kierowcy (tj. innych niż wynikające z decyzji służb uprawnionych do organizacji ruchu na drogach publicznych lub będących wynikiem problemów technicznych pojazdu) i pozostawienie pojazdu i ładunku bez dozoru kierowcy możliwe jest tylko na parkingu, który jest ogrodzony, oświetlony, monitorowany lub dozorowany; jednakże bezwzględnym warunkiem jest uprzednie zabezpieczenie pojazdu przez wyjęcie kluczyka ze stacyjki, zamknięcia zamków i innych otworów mogących umożliwić dostęp do towarów lub pojazdu, uruchomienie systemów alarmowych lub innych zabezpieczeń będących na wyposażeniu pojazdu i naczepy. Pozostawieniem pojazdu bez opieki nie jest pozostawienia pojazdu związane z operacjami załadunku i rozładunku, koniecznością tankowania, skorzystania z toalety oraz wezwania pomocy w przypadku awarii pojazdu lub kolizji, czy wypadku drogowego. Postój, czyli zatrzymanie pojazdu na czas krótszy niż 1 godzina, może odbywać się także poza parkingami o ile kierowca nie oddala się od niego. Przerwy w czasie pracy kierowcy muszą być realizowane na parkingach przeznaczonych dla pojazdów ciężarowych, oświetlonych, monitorowanych lub dozorowanych.

4. W przypadku realizacji więcej niż jednej umowy przewozu w przestrzeni ładunkowej jednego pojazdu Przewoźnik zobowiązany jest uzyskać od Zlecających informacje o możliwości piętrowania ładunków oraz ma obowiązek dokumentować fotograficznie stan opakowań przed rozpoczęciem przewozu i po doładunku. Gdy kierowca nie ma możliwości przeprowadzenia inspekcji towaru po załadowaniu ta informacja musi być natychmiast przekazana Zleceniodawcy, a rozpoczęcie lub kontynuowanie przewozu wymaga wyraźnej zgody Zleceniodawcy. Niewykonanie tych postanowień będzie uznane za rażące niedbalstwo Przewoźnika i rozszerzy jego odpowiedzialność do pełnej odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą powstać w ładunku i w związku z jego uszkodzeniem.

5. Przedstawienie przez Przewoźnika dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika w ruchu krajowym i/lub międzynarodowym stanowi jednocześnie jego deklarację, że ryzyka związane z realizacją konkretnej Umowy przewozu mają pokrycie w ubezpieczeniu oraz zapewnienie o nadzorowaniu kierowcy przy realizacji warunków ubezpieczenia odnośnie zatrzymywania pojazdu, parkingów i pieczy nad ładunkiem.

6. Przewoźnik zapewnia, że skierowany do operacji przewozowej pojazd wyposażony jest w system GPS pozwalający na bieżący monitoring jego ruchu oraz, że kierowca dysponuje telefonem komórkowym i wie, że ma obowiązek bieżącego informowania o wszystkich zakłóceniach w czasie realizacji operacji przewozowej.

7. W przypadku przewozu niewielkich partii ładunku, co do których jest bardzo prawdopodobne, że przewoźnik dokona doładunku tj. w przestrzeni ładunkowej znajdą się przedmioty przewożone w ramach innej umowy przewozu, dyspozytor musi wyraźnie poinformować przewoźnika i w miarę możliwości kierowcę czy możliwe jest układanie na naszym ładunku innych ładunków i czy możliwe jest piętrowanie lub przeładunek naszego ładunku. Należy dążyć aby po załadunku naszego towaru kierowca sporządził dokumentację fotograficzną pozwalającą jednoznacznie ustalić stan opakowań lub żądać oświadczenia w tej sprawie (wyraźne oświadczenie kierowcy o stanie towaru) i powinno to mieć miejsce przed rozpoczęciem przewozu. W przypadku gdy po załadowaniu towaru w ramach naszego zlecenia następuje doładunek kierowca musi bezwzględnie nadzorować i dokumentować tą operację poprzez sporządzanie fotografii. Doładunek bez udziału kierowcy jest niedopuszczalny.

§5. [Obowiązki Zleceniodawcy]
1. Realizując swoje obowiązki wobec Przewoźnika Zleceniodawca będzie wykonywał w stosunku do niego prawa nadawcy wynikające z prawa przewozowego i Konwencji CMR.

2. Zobowiązany jest poinformować Przewoźnika w Zleceniu przewozowym lub inaczej, ale w formie pisemnej o tym jakie pojazdy są potrzebne do wykonania usługi oraz czy przewożony ładunek wymaga zachowania specjalnych warunków przewozu takich jak reżimy temperaturowe, ograniczona szybkość poruszania się pojazdu lub musi być specjalnie rozlokowany dla spełniania przez pojazd norm wysokości, długości i szerokości oraz dopuszczalnej masy całkowitej i nacisku na osie.

3. Zleceniodawca będzie współdziałał i wspierał Przewoźnika przez cały czas realizacji przewozu, w szczególności będzie mu przekazywał zarówno przed rozpoczęciem operacji transportowej jak i w jej trakcie wszelkie niezbędne dokumenty i informacje.

4. W razie zakłócenia operacji transportowej tj. kolizji, awarii pojazdu, konieczności zmiany trasy przewozu w wyniku decyzji organów administracyjnych lub sytuacji na drodze wynikającej z nieprzewidywalnego zwiększenia natężenia ruchu oraz zobowiązania Przewoźnika do zmiany rozlokowania ładunku ze względu na niedopuszczalny nacisk na oś oraz przeładowania części ładunku ze względu na przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej, braku możliwości skorzystania z parkingu zaplanowanego do postoju ze względu na czas pracy kierowcy i/lub wymogi bezpieczeństwa przewożonego ładunku Zleceniodawca będzie w miarę możliwości udzielał mu wszelkiej pomocy oraz wspólnie z Przewoźnikiem będzie podejmował stosowne decyzje.

5. W razie zdarzeń drogowych powodujących szkody w pojeździe i ładunku Zleceniodawca będzie udzielał Przewoźnikowi wsparcia wykorzystując cały swój potencjał i doświadczenie w stosunkach z zakładami ubezpieczeń i policją, prokuraturą i innymi organami administracji.

6. W razie uszkodzeń i\lub kradzieży ładunku Zleceniodawca będzie udzielał Przewoźnikowi wsparcia wykorzystując cały swój potencjał i doświadczenie w stosunkach z zakładami ubezpieczeń.

7. W razie opóźnień i nieprawidłowości przy załadunku i rozładunku Zleceniodawca po otrzymaniu informacji od Przewoźnika będzie podejmował interwencje i udzielał instrukcji Przewoźnikowi.

8. Decyzja Zleceniodawcy o zmianie miejsca rozładunku będzie przekazywana Przewoźnikowi w formie e-mail, fax lub poprzez komunikator giełdy transportowej przez znane mu w relacji ze Zleceniodawcą kanały komunikacji. Związanie Przewoźnika tą decyzją następuje tylko wtedy, gdy jej treść ma formę pisemną.

9. Zleceniodawca przekazuje w Zleceniu Przewozowym Przewoźnikowi informacje o przesyłce w szczególności zaznaczając jakie środki zarówno jeśli chodzi o typ jak i ilość są niezbędne do zabezpieczenia ładunku na czas przewozu oraz w przypadku ładunku przewożonego w kontrolowanej temperaturze informacje tej temperaturze i ewentualnym zakresie tolerancji, obowiązku monitorowania wskazań termografu oraz konieczności skontrolowania temperatury ładunku (także poszczególnych jego części) przed załadunkiem.

10. W przypadku, gdy przedmiotem przewozu są towary objęte systemem monitorowania GEO-SENT Zleceniodawca dokłada wszelkiej staranności, aby poinstruować kierowcę o warunkach pracy urządzeń monitorujących i konsekwencjach przerw w łączności zgodnie z Ustawą z dn. 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, a także podejmuje czynności rejestracji przewozu na platformie GEO-SENT.

§6. [Wynagrodzenie i inne świadczenia na rzecz Przewoźnika]
1. Zleceniodawca płaci Przewoźnikowi wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozu w wysokości i terminach ustalonych w Umowie przewozu i jej ogólnych warunkach oraz OWW dokonując przelewu na rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawionej przez Przewoźnika za wykonanie określonego przewozu lub na konto bankowe Przewoźnika ujawnione na tak zwanej Białej liście płatników VAT. Dotyczy to też opłat not księgowych uznanych przez Zleceniodawcę. W przypadku decyzji Przewoźnika o zmianie rachunku bankowego do wpłaty należności za wykonanie Umowy przewozu Zleceniodawca będzie tym związany jeśli decyzja o zmianie rachunku będzie podpisana przez osobę ujawnioną w rejestrze przedsiębiorców (w Polsce KRS i CEIDG) jako osoba uprawniona do reprezentacji przedsiębiorstwa lub zostanie Zleceniodawcy przedstawiona korekta faktury. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy przewozu obejmuje przewoźne, dodatkową opłatę za FIX oraz wykonanie przez Przewoźnika załadunku, rozmieszczenia i zabezpieczenia ładunku oraz podwyższenie wysokości odpowiedzialności Przewoźnika za uszkodzenie lub utratę ładunku w stosunku do regulacji konwencji CMR, a także wynagrodzenie za ograniczenia w sposobie jazdy takie jak np. maksymalna prędkość, trasa przejazdu, przystanki itp. oraz wynagrodzenie z innych tytułów wyraźnie zaakceptowanych przez Zleceniodawcę.

2. Termin płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy przewozu określony w Zleceniu przewozowym; rozpoczyna się od dnia następnego po dostarczeniu Zleceniodawcy przez Przewoźnika lub pozyskaniu przez Zleceniodawcę oryginałów wszystkich dokumentów przewozowych wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 8 OWW i faktury, niezależnie od terminu płatności wskazanego w wystawionej przez Przewoźnika fakturze lub innym dokumencie księgowym, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku doręczenia przez Przewoźnika faktury lub innego dokumentu księgowego z wadami formalnymi lub merytorycznymi, a także gdy dokumentacja przewozowa nie jest kompletna lub dokumentów nieczytelnych i przez to nie dających możliwości ustalenia treści zawartych w nich wpisów, w szczególności z podpisami w liście przewozowym CMR, które nie dają możliwości ustalenia tożsamości (imienia i nazwiska) osób, które złożyły podpisy w rubrykach potwierdzających przyjęcie ładunku do przewozu i jego odbiór w miejscu przeznaczenia, termin zapłaty nie biegnie. Koszty ewentualnego pozyskania przez Zleceniodawcę dokumentów niezbędnych do rozliczenia Przewoźnika wynosi ryczałtowo 200 PLN netto, którymi Zleceniodawca wystawiając fakturę może obciążyć Przewoźnika, przy czym kwota ta podlega potrąceniu z wynagrodzenia za przewóz. Ustala się, że warunkiem wypłaty wynagrodzenia za wykonanie Umowy przewozu jest posiadanie przez Zleceniodawcę dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 OWW, które potwierdzają ten fakt.

3. W przypadku, gdy wynagrodzenie należne Przewoźnikowi wyrażono w Zleceniu przewozowym w walucie obcej, a dla potrzeb rozliczenia ustalono, że będzie ono przeliczone na polski złoty (PLN) dokonuje się tego według kursu średniego z tabeli A ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu załadunku, a gdyby w tym dniu nie był ogłaszany ww. kurs – z ostatniego dnia poprzedzającego dzień załadunku, kiedy taki kurs został ogłoszony. W przypadku, gdy wynagrodzenie dla Przewoźnika polskiego wyrażone jest w walucie obcej, wystawiając fakturę w walucie obcej Przewoźnik zobowiązany jest podatek VAT, gdy jest on należny wyrazić w polskich złotych (PLN) według średniego kursu z tabeli A ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającego rozładunek, a gdyby w tym dniu nie był ogłaszany ww. kurs – z ostatniego dnia poprzedzającego ten dzień, kiedy taki kurs został ogłoszony.

4. Za dzień dokonania płatności wynagrodzenia za realizację Umowy przewozu uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Przewoźnika. Jeśli rachunek bankowy Przewoźnika (bank) nie przyjmie przelewu Zleceniodawcy z przyczyn leżących po stronie tego banku lub Przewoźnika albo z innych przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy nie znajduje się on w zwłoce w związku z przekazaniem wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy przewozu.

5. W związku z tym, że obsługa finansowo-księgowa i bankowa Zleceniodawcy może realizować płatności tylko jednego dnia w tygodniu roboczym, a wyłącznie pomocniczo gdy płatności jest bardzo dużo w drugi dzień roboczy w tygodniu ustala się, że realizacja płatności przez Zleceniodawcę do 7 dni roboczych po terminie zadeklarowanym w Zleceniu przewozowym (ofercie przewozu), z uwzględnieniem § 4 ust. 1 pkt 8 OWW ma charakter techniczny i nie jest naruszeniem Umowy przewozu.

6. Czas oczekiwania na załadunek, rozładunek oraz odprawę celną w wymiarze 48 godziny dla krajów EOG oraz Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Bośni i Hercegowiny, Albanii, Chorwacji, Czarnogóry, Kosowa oraz Macedonii, a dla innych Państw w wymiarze 72 godzin, jest wolny od opłat za przestój należnych Przewoźnikowi. Opłaty za przestój należą się Przewoźnikowi wyłącznie wtedy, gdy przestój jest wynikiem zdarzeń, za które pośrednio lub bezpośrednio odpowiada Zleceniodawca. W przypadku przestoju na granicy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie służb celnych i granicznych, gdy trwa to co najmniej 48 godzin ponad przewidzianą w umowie maksymalną normę Przewoźnik może wnioskować do Zleceniodawcy o opłatę postojową pomimo braku jego odpowiedzialności. Przestoje muszą być udokumentowane kartą postoju potwierdzającą datę i czas przestoju w miarę możliwości potwierdzoną przez nadawcę lub odbiorcę w miejscu postoju pojazdu lub innym sposobem, który nie pozostawia wątpliwości gdzie, kiedy i ile czasu postój miał miejsce oraz ewentualnie jego przyczyny. Za przestój z przyczyn nie leżących po stronie Przewoźnika ponad okresy oznaczone w niniejszym punkcie Przewoźnikowi przysługuje odszkodowanie ryczałtowe, które traktowane jest jako ekwiwalent wszystkich jego kosztów i strat materialnych związanych z przewozem w kwotach ustalonych w Zleceniu przewozowym z wyjątkiem kosztów paliwa zużytego w czasie postoju przez agregat chłodni według średnich norm zużycia deklarowanych przez producenta, które są należne od początku przestoju. Opłata za czas oczekiwania na załadunek lub rozładunek ponad 48 godzin wynosi 50 EUR za każdą rozpoczętą dobę w UE i krajach EOG, w Polsce wynosi 100 PLN za każdą rozpoczętą dobę ponad 24 godziny, a na terenie pozostałych państw wynosi 50 EUR za każdą rozpoczętą dobę ponad 72 godziny. Płatność za postój ponad ustalone normy realizowana jest na podstawie potwierdzonej karty postoju.

7. W przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w pkt. 6 Przewoźnik nie może opuścić miejsca załadunku lub rozładunku bez wyraźnej zgody Zleceniodawcy.

8. Zleceniodawca może potrącić z wynagrodzenia należnego Przewoźnikowi z tytułu wykonania określonej Umowy przewozu, a także z wynagrodzeń za inne zrealizowane już Umowy przewozu, przysługujące mu odszkodowania, odszkodowania ryczałtowe i inne należności z tytułu wydatków poniesionych na rzecz Przewoźnika w związku z realizacją Umowy przewozu także wtedy, gdy należności Przewoźnika nie są jeszcze wymagalne.

§7. [Odpowiedzialność Przewoźnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przewozu]
1. W związku z tym, że szkody doznane przez Zleceniodawcę wynikające z opóźnienia dostaw, opóźnienia przybycia na załadunek, niepodstawienia pojazdu (nieprzystąpienia do wykonania zawartej już umowy przewozu) choć są niewątpliwe to w większości przypadków trudne jest ich skwotowanie, gdyż często wyliczenie szkody pociągałoby wydatki podobne do jej rozmiaru, ustala się odszkodowania umowne typu ryczałtowego, które Zleceniodawca ma prawo wystawiając notę obciążeniową potrącić zarówno z wynagrodzenia za usługę przewozową, w czasie której nastąpiła szkoda jak i z innych należności Przewoźnika.

2. W przypadku gdy Przewoźnik po zawarciu Umowy przewozu oświadczy, ze odstępuje od niej lub nie przystąpi do jej realizacji to jest nie podstawi w umówionym terminie i miejscu ustalonego środka transportu (odpowiedniej powierzchni i typu przestrzeni ładunkowej jak: plandek, izoterma, chłodnia, itp.) po upływie 2 godzin od końca terminu, w którym Przewoźnik miał przybyć do miejsca załadunku Zleceniodawca ma prawo odstąpić od Umowy przewozu i obciążyć Przewoźnika różnicą między wynagrodzeniem za wykonanie usługi przewozowej ustalonym z następnym przewoźnikiem, a wynagrodzeniem Przewoźnika.

3. Zleceniodawca jest uprawniony do obciążenia Przewoźnika odszkodowaniem ryczałtowym, które nie wyklucza możliwości dochodzenia rzeczywistej szkody, w przypadku:
1) przybycia na załadunek po ustalonym terminie:
a) w przypadku objęcia klauzulą FIX dla przewozów krajowych 20 PLN, dla przewozów międzynarodowych 20 EUR, za każdą godzinę spóźnienia;
b) w pozostałych przypadkach: dla przewozów krajowych 20 PLN, dla przewozów międzynarodowych 20 EUR, za każdą godzinę spóźnienia po upływie trzeciej godziny od ustalonej godziny przyjazdu.
2) niedotrzymania § 4 ust. 1 pkt 1 OWW:
a) środek transportu niezgodny ze Zleceniem przewozowym dla przewozów krajowych 100 PLN, dla przewozów międzynarodowych 100 EUR;
b) pozostałe : dla przewozów krajowych 50 PLN, dla przewozów międzynarodowych 50 EUR.
3) niedotrzymania § 4 ust. 1 pkt 11 OWW: dla przewozów krajowych 100 PLN, dla przewozów międzynarodowych 100 EUR.
4) niedotrzymania § 4 ust. 1 pkt 12 OWW w sytuacji gdy nie nastąpiła szkoda w ładunku Zleceniodawcy dla przewozów krajowych 200 PLN, dla przewozów międzynarodowych 200 EUR.
5) Przybycie do odbiorcy po ustalonym terminie w przypadku objęcia terminu dostawy klauzulą FIX powoduje, że odpowiedzialność za szkodę wynikającą z późniejszej dostawy nie jest limitowana wysokością przewoźnego oraz może dotyczyć szkody inaczej określonej niż wynika to z prawa cywilnego jeśli zostało to wyraźnie wskazane przed zawarciem umowy np. przerwanie produkcji, bardzo znaczny spadek wartości handlowej towaru, postojowe zamówionych maszyn i obsługi do rozładunku towaru, spóźnienie na skompletowanie ładunku na dalszą część przewozu, inne.
6) W przypadku rozładunku w innym miejscu niż przewidziane w umowie przewozu bez uzgodnienia i wyraźnej akceptacji Zleceniodawcy, a przewoźnik nie dostarczy towaru bezzwłocznie w miejsce umówione, zobowiązany jest pokryć koszty załadunku i przewozu do miejsca przewidzianego w umowie przewozu.

4. Do odszkodowania w oparciu o rzeczywisty rozmiar szkody zalicza się ewentualne odszkodowanie ryczałtowe z tej samej podstawy.

§8. [Poufność]
1. Ustala się, że kontakty gospodarcze między Zleceniodawcą, a Przewoźnikiem są objęte tajemnicą handlową względem osób trzecich zarówno co do ich istnienia jak i treści oraz intensywności. Treść Umowy przewozu, jak również wszelkie informacje, materiały oraz dokumenty dotyczące bezpośrednio lub pośrednio Zleceniodawcy, jak również wszelkich osób z nim powiązanych lub współpracujących, w tym jego klientów, pracowników lub współpracowników, w tym podwykonawców, jak również dotyczących Umowy przewozu, które zostaną przekazane Przewoźnikowi przez Zleceniodawcę w związku z realizacją Umowy przewozu w jakiejkolwiek formie, w tym w formie ustnej, pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, będą traktowane jako w pełni poufne i stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zleceniodawcy oraz ww. podmiotów w rozumieniu art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (zwane dalej jako „Informacje poufne”). Informacje poufne będą wykorzystywane wyłącznie dla celów realizacji Umowy przewozu i nie będą rozpowszechniane lub udostępniane przez Przewoźnika osobom trzecim, z wyjątkiem osób zaangażowanych bezpośrednio przez Przewoźnika do realizacji Umowy przewozu (w tym jego pracowników, współpracowników, pełnomocników, przedstawicieli, wszelkich osób, którymi posługuje się dla celów lub w toku realizacji Umowy przewozu) pod warunkiem jednakże zobowiązania ich do zachowania poufności na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Przewoźnik zobowiązany jest przedsięwziąć odpowiednie środki dla celów zachowania w poufności informacji poufnych, w tym w szczególności dla uniemożliwienia dostępu do nich osób nieuprawnionych.
2. W przypadku naruszenia ustaleń z punktu 1 niniejszego paragrafu Zleceniodawcy przysługuje odszkodowanie.

§9. [Postanowienia końcowe]
1. Wszelkie spory w związku z realizacją Umowy przewozu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. Strony poddają wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy przewozu jurysdykcji polskich sądów powszechnych.

2. Prawem właściwym dla Umów przewozu zawartych na podstawie niniejszego OWW jest prawo polskie. W zakresie nieuregulowanym w Zleceniu przewozowym oraz OWW stosuje się Kodeks Cywilny, Prawo przewozowe oraz Konwencję CMR.

3. OWW w niniejszym brzmieniu wchodzą w życie z dniem 01 października 2021 roku, pod warunkiem umieszczenia ich na stronie internetowej Zleceniodawcy w sposób umożliwiający dostęp do nich Przewoźnikowi.

Thanks!

  Rodzaj Usługi

  Nazwa Firmy

  Telefon

  Imię i Nazwisko

  Email

  Wiadomość

  This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.